Német felsőfokú ITK-Origo nyelvvizsga

ITK Origó nyelvvizsga C1 (felsőfokú)

A felsőfokú német ITK Origo nyelvvizsga célja

A felsőfokú ITK Origo német nyelvvizsga a Közös Európai Referenciakeret (KER) specifikációján alapul, és azt méri, hogy a vizsgázó képes-e a nyelvet rugalmasan és hatékonyan használni, társasági, tanulmányi és szakmai célokra. A vizsgázónak árnyalt szókinccsel, gazdag stiláris kifejezőeszközökkel kell rendelkezni, és otthonosan kell mozognia különböző nyelvi regiszterekben. Az ORIGÓ nyelvvizsgarendszerben jelenleg ez a vizsga jelenti az elérhető legmagasabb szintet.

Nyelvvizsga feladatok a felsőfokú ITK Origo nyelvvizsgán

1. táblázat – Nyelvvizsga feladatok a felsőfokú ITK Origo nyelvvizsgán
Német felsőfokú ITK Origo vizsga típus Nyelvvizsga feladatok által mért készségek Megoldásra adott idő Terjedelem Nyelvvizsga feladatok maximális pontszáma
ITK Origo, német felsőfokú szóbeli (“A”) vizsga  Beszédkészség:

 • Irányított beszélgetés az egyik vizsgáztatóval általános témákról
kb. 20 perc  kb. 9-10 perc 65 pont
Önálló témakifejtés képek segítségével:

 • Két kép/összeállítás közül lehet választani
kb. 3-4 perc
Szituációs szerepjáték:

 • Egy téma húzása
kb. 3-4 perc
Magyar nyelvű szöveg összefoglalása idegen nyelven:

 • a szöveg kétszeri meghallgatása után
kb. 3-4 perc
Beszédértés:

 • beszélt nyelvi, normál beszédtempójú, szerkesztett, de célnyelvi forrású szöveg(ek) kétszeri meghallgatása és a hozzá(juk) kapcsolódó magyar nyelvű feladatlap megoldása
kb. 20 perc kb. 2,5-3 perc 20 pont
Elérhető maximális pontszám az ITK Origo felsőfokú német szóbeli (“A”) vizsgán összesen: 85 pont
Feleletválasztós nyelvtani (és lexikai) teszt:

 • Nyelvtani és lexikai ismeretek mérésére
30 perc (szótár nem engedélyezett) 50 egység 15 pont
ITK Origo, német felsőfokú írásbeli (“B”) vizsga Magyar szöveg tömörítése idegen nyelvre:

 • Autentikus magyar újságcikk 5 magyar nyelvű kérdés alapján kb. fele terjedelemben való közvetítése idegen nyelven
240 perc (szótár használható) Kb. 1800-2200n 20 pont
Fordítás idegen nyelvről magyarra:

 • Általános témájú, autentikus idegen nyelvi szöveg (legtöbbször újságcikk)
Kb. 1600n 20 pont
Irányított fogalmazás:

 • Két téma (levél vagy fogalmazás), magyar nyelvű irányítási szempontok alapján
22-25sor 20 pont
Olvasott szöveg értése:

 • Idegen nyelvű szövegre vonatkozó magyar kérdések megválaszolása
Kb. 4000-4200n  25 pont
Elérhető maximális pontszám az ITK Origo német felsőfokú írásbeli (“B”) vizsgán összesen: 100 pont
Elérhető maximális pontszám az ITK Origo német felsőfokú komplex (“C”) vizsgán összesen: 185 pont

A német felsőfokú ITK Origo nyelvvizsga szóbeli témái

A német felsőfokú ITK Origo nyelvvizsga szóbeli témái
1. Egyén és család

 • Család és társadalom: Család és társadalom: A család és a házasság intézményének problémái; a népességszaporulat, a családi pótlék, az állami gondozás. Korai vagy késői házasság, a házasságra való felkészülés. A válás és a válás következményei.
  • Válságban van-e a házasság/család? Miért (nem)?
  • Hogyan függ össze az életszínvonal és a gyermekek száma?
  • Érdemes-e sok gyermeket vállalni?
  • Miért kerül sok gyerek állami gondozásba?
  • Sikeresek-e a házassági hirdetések és a társkereső intézmények? Mi ennek az oka?
  • Mennyire lehet valaki független a házasságon belül?
  • Miért sok a válás? Milyen következményei vannak a válásnak?
  • Miért veszekszik a legtöbb házaspár? Milyen lenne az ideális férj / feleség?
 • Generációs különbségek. Az idősek problémái. Generációk együttélése: segítség vagy konfliktusforrás? A fiatalok lehetőségei az önálló életre.
  • Adjanak-e tanácsot a szülők a fiatalok gondjaiban?
  • Támogassák-e a szülők felnőtt gyermekeiket?
  • Miért magányos sok idős ember?
  • Mi a véleménye a nyugdíjrendszerről?
  • Megfelelően gondoskodik-e az állam, illetve a társadalom az idősekről?
  • Miért (nem) menne idősek otthonába élete utolsó szakaszában?
 • Iskolai és iskolán kívüli nevelés. Nevelési elvek.
  • Szigorúan vagy engedékenyen neveljünk-e?
  • A család vagy az iskola hatása erősebb a nevelésben?
  • Milyen iskolán kívüli nevelő hatások érik a fiatalokat?
  • Milyen szerepet játszanak ma az ifjúsági szervezetek?
  • Hogyan és miért lesz valakiből fiatalkorú bűnöző?
6. Egészségügy, sport, időjárás

 • Egészségvédelem, az egészséges életmód feltételei és magyarországi lehetőségei. Betegség, orvosnál.
  • Milyen a jó orvos?
  • Milyen a jó orvos-beteg kapcsolat?
  • Mennyiben befolyásolja a szociális helyzet az egyén egészségét, életmódját?
 • Társadalombiztosítás, egészségügy. Népességcsökkenés, családi pótlék, nyugdíjrendszer.
  • Milyen alapvető problémákkal szembesül a beteg a magyar egészségügyben?
  • Miért kevés a gyerek és sok a nyugdíjas?
  • Lehet-e a népességnövekedést befolyásolni?
 • Orvostudomány, civilizációs betegségek és elterjedésük, veszélyességük, szervátültetés. Természetgyógyászat. Gyógyszerfogyasztás, gyógyszerárak.
  • Hogyan lehet kiszűrni a természetgyógyászatban a sarlatánokat?
  • Milyen új betegségek jelentek meg?
  • Melyeket lehet összefüggésbe hozni a környezeti ártalmakkal?
  • Milyen orvosi és erkölcsi problémákat vetnek fel a szervátültetések?
 • A dohányzás, ital, kábítószerek terjedése. A fertőző betegségek problémái, okai, gyógyításuk, megelőzések.
  • Mik az alkoholizmus okai és következményei?
  • Helyeselné-e a teljes alkoholtilalmat?
  • Mi veszélyesebb társadalmilag: az alkoholizmus vagy a kábítószer-fogyasztás?
  • Mit tehet a szülő, az iskola és a társadalom a fiatalkorúak drogfogyasztása ellen?
  • Mire költsön többet az állam: a megelőzésre vagy a rehabilitációra?
 • A sport szerepe az egészség megőrzésében és nevelésben. A sport, a sportolók helyzete Magyarországon és a célország(ok)ban. A sport az egyén életében, sportolási lehetőségek.
  • Miért szorítja ki az amatőr sportot a profizmus?
  • Milyen sportágak népszerűek nálunk? Miért?
  • Milyen új sportágakat ismer és hogy tetszenek ezek?
2. Lakóhely, a szűkebb és tágabb környezet

 • Lakástípusok: családi ház, öröklakás, bérlakás. Különbségeik, előnyeik és hátrányaik. Lakásépítés, ingatlanárak.
  • Milyen lehetőségei vannak fiatalok számára a lakáshoz jutásnak?
  • Mennyiben jó megoldás lakást bérelni?
  • Milyen változások vannak/lesznek a lakásépítés területén?
 • Korszerű lakás, ideális otthon. Külföldi és hazai lakásigények. A lakótelepeken jelentkező problémák (pl. elmagányosodás).
  • Milyen méretű lakás szükséges a normális életvitelhez?
  • Hol épüljenek az új lakások? Le kell-e bontani a régi városrészeket?
 • A szűkebb környezet problémái. Lakóhelye kommunális ellátottsága. Az önkormányzat tevékenysége a településért. Környezetszennyezés és mindennapi környezetvédelem a településen, ahol lakik (szemét és mérgező anyagok elhelyezése; a levegő, vizek, talaj szennyezettsége, ill. védelme).
  • Miképpen kezeli az önkormányzat a település gondjait?
  • Milyen fejlesztések vannak folyamatban (úthálózat, közellátás, egészségügyi és időskori ellátás, kulturális intézmények, stb.)?
  • A környezetszennyezés milyen példáival találkozik lakóhelyén?
  • Milyen civil kezdeményezéseket ismer, ill. látna szükségesnek a környezet kímélése érdekében?
 • A tágabb környezet problémái: világméretű környezeti gondok (túlnépesedés, éhínség a harmadik világban, a természeti környezetet fenyegető tendenciák: éghajlatváltozás, ózonlyuk, egyéb).
  • Megfelelőnek tartja-e, ahogy a nemzetközi szervezetek a fent felsorolt
   problémákat kezelik? Kinek kellene aktívabban fellépni?
  • Miképp lehetne a fent említett, az emberi életet fenyegető folyamatokat feltartóztatni?
7. Közlekedés

 • Közlekedési morál, szabálytalanságok, udvariasság és türelmetlenség. Különbségek a hazai és a külföldi (pl. célországi) viszonyok között.
  • Melyik KRESZ-szabályokat sértik meg leggyakrabban a magyar autósok?
  • Megfelelőnek tartja-e a bírságolások mértékét?
  • Milyen változtatásokat javasolna egy hatékonyabb közlekedésszabályozás érdekében?
 • Baleset, balesetek megelőzése, a balesetek okai, ittas vezetés. Jogosítvány, a jogosítvány megszerzése. Autógondok: az autó tárolása, kiválasztása, parkolás. Autótípusok. Autólopások. Az autó karbantartása. Meghibásodás, szervizek.
  • Mit tegyünk, ha közlekedési balesetet látunk?
  • Miért veszélyesek a régi autók?
  • Melyek a legmegbízhatóbb autótípusok? Miért?
 • A közlekedés fejlődése és fejlesztése. Budapest, ill. lakóhelye közlekedési gondjai. Tömegközlekedés a nagyvárosokban. Metróépítés, hidak és autópályák tervei.
  • Milyen hatással lehet egy autópálya megépítése az adott régió fejlődésére?
  • Melyik autópálya megépítését tartja a legégetőbbnek?
  • Hogy válnak be az egyes járművek a tömegközlekedésben?
 • Közlekedés és környezetvédelem: Úthálózat vagy vasúthálózat, kamionok vagy vasút. A magyar vasutak helyzete. Közlekedés a célország(ok)ban és az EU-ban. Az áruszállítás alkalmas eszközei. A vám és a határátlépés problémái. A környezet kímélése és az energiatakarékosság szempontjai a közlekedés fejlesztésében: EU-tervek.
  • Melyek az autóhasználat káros következményei?
  • Milyen megoldásokat javasolnak erre a különböző érdekcsoportok?
3. A munka és a tanulás világa

 • Pályaválasztás, felkészülés a továbbtanulásra; esélyegyenlőség; pályamódosítás.
  • Mely tudományterületek iránt érdeklődnek leginkább a továbbtanulók, és melyek iránt nem? Mi ennek az oka?
  • Mik a felsőoktatási intézményekbe való bejutás feltételei?
  • Miért módosít manapság sok fiatal pályát?
  • Milyen lehetőségek vannak külföldi tanulmányutakra és ösztöndíjakra?
  • Ismer-e az esélyegyenlőség érdekében hozott intézkedéseket? Van-e valójában esélyegyenlőség?
  • Hogyan forradalmasítja az Internet a tanulást
  • Fontos-e az élethosszig tartó tanulás?
 • Érvényesülés, szakmai karrier. Az egyes szakmák társadalmi presztízse. A szellemi és fizikai munka megbecsülése. Továbbképzés és átképzés. Munkanélküliség. Női munkaerő, nők a vezetésben.
  • Igazságosnak tartja-e az egyes szakmák erkölcsi és anyagi elismertségét?
  • Mely szakterületek vannak különösen hátrányos helyzetben, és milyen következményekkel jár ez?
  • Miért vállalnak sokan a 8 órai munkán túl is alkalmi megbízásokat?
  • Milyen intézkedésekkel lehetne csökkenteni a munkanélküliek számát?
  • Változott-e a helyzet az EU-csatlakozás óta?
  • Megfelelően gondoskodik-e a társadalom a hajléktalanokról?
8. Szórakozás, művelődés, kommunikáció

 • Tömegkommunikációs eszközök és hagyományos művelődési, szórakozási formák. Tévé és mozi, tévé és olvasás, tévé és egészségtelen életmód, tévé és meccs, tévé és videó, tévé és rádió. Az egyes csatornák műsorválasztéka, vételi lehetőségek. Számítógépes játékok, Internet, színházi élet Magyarországon és a célország(ok)ban.
  • Milyen nálunk a mozik látogatottsága?
  • Mi a véleménye a magyar filmekről?
  • Mi a véleménye a “modern” színházi rendezésről?
  • Milyen hatással van a piacosítás a kulturális életre?
  • Milyen példákat és ellenpéldákat ismer arra, hogy a kultúra is áru?
  • Mi a véleménye a tévéreklámokról?
 • Közművelődési lehetőségek, kulturális élet városon és falun. A művelődési házak, faluházak feladatai és gondjai. Múzeumok és közművelődés. Zene: cigányzene, népzene, klasszikus- és popzene, zeneoktatás. Felnőttoktatás, korszerű műveltség. Képzőművészet, művészeti nevelés. A sajtó szerepe.
  • Miért (nem tudják) a művelődési házak betölteni a funkciójukat?
  • Mi tartozik bele az “általános műveltség” fogalmába?
  • Hogyan lehetne elérni, hogy az értéktelen művészet helyett az értékeset pártolja a közönség?
  • Hogyan hat az Internet a kultúrára?
 • Kapcsolattartás korunkban: telefon, mobiltelefon. Levelezés és e-mail. A társas összejövetelek az egyes korosztályokban: civil szervezetek, sportegyesületek, ifjúsági szervezetek, klubok.
  • Mire alkalmas és mire nem a mobiltelefon?
  • Teljesen ki fogja-e szorítani a levelezést az e-mail?
  • Megfelelően helyettesíti-e a tévé és a világháló a társas összejöveteleket?
  • Ismer-e civil szervezeteket Magyarországon? Melyiknek lenne szívesen tagja?
4. Étkezés

 • Egészséges és egészségtelen táplálkozás; a helytelen táplálkozás következményei; rossz fogak, túltápláltság és fogyókúra; árak és egészséges étrend. A magyar konyha, összehasonlítva más országok konyhájával; viselkedés étkezés közben, az étkezéssel és ivással kapcsolatos szokások Magyarországon és külföldön.
  • Miért nehéz a táplálkozási szokásokon változtatni?
  • Miért sikertelen gyakran a fogyókúra?
  • Miért divatosak a szakácskönyvek?
  • Mi a véleménye a vegetarianizmusról?
 • Éttermek, vendéglők, önkiszolgálás itthon és külföldön.
  • Milyen vendéglátó-ipari létesítményeket ajánlana külföldi barátainak?
  • Milyen étkezési lehetőségek vannak az utcán?
  • Miért (nem) kedveli ezeket?
9. Utazás külföldre és a célnyelv országaiba

 • A külföldi utakon szerzett tapasztalatok és élmények.
  • Melyik külföldi útján volt olyan élménye, tapasztalata, amiből fontos tanulságot vont le a maga számára?
  • Melyik város, ill. milyen látnivaló emléke bizonyult a legmaradandóbbnak és miért?
  • Az Ön tapasztalatai szerint mit tudnak a külföldiek rólunk és országunkról?
 • Ismerkedés a célnyelv országával, annak kultúrájával. A hazaitól eltérő hagyományok és szokások. Az ismert tájak, városok, országrészek jellegzetességei. Tapasztalatok az emberi kapcsolatokról, a légkörről, a mienktől eltérő politikai berendezkedésről, társadalmi csoportokról, gazdasági helyzetről, munkaerkölcsről, stb.
  • Megismerte-e a célországban elterjedt valamelyik nyelvjárást és milyen hatása volt annak az első mondatoknál?
  • Milyen tapasztalatokat szerzett a célnyelv országa(i)ban az iskolákról?
  • Kedvesebbek vagy hűvösebbek ott az emberek az idegenekhez?
  • Könnyű velük a barátkozás?
5. Szolgáltatások, kereskedelem

 • Piac, áruellátás, választék, minőség. Bevásárlóközpontok és hagyományos kereskedelem. Piacok. Hirdetések, reklámok. Feketekereskedelem.
  • Mennyiben (nem) jelentenek a hipermarketek és bevásárlóközpontok magasabb színvonalú kereskedelmet?
  • Miért zár be sok kis üzlet, és milyen következményekkel jár ez?
  • Érdemes-e külföldön vásárolni?
 • Pénzforgalom, bank, biztosító; hitelek, befektetések, valutavásárlás.
  • Milyen bankkölcsönökről tud (házépítés, áruvásárlás, stb.) és milyen feltételekkel?
  • Mi a véleménye a diákhitelről?
 • Divatigények és kereskedelem. Divatirányzatok, divat és árak, divat az öltözködésben és más területen.
  • Miért (nem) jó a divatot követni?
  • Milyen tényezők befolyásolják a divatot?
  • Mi a véleménye a jelenlegi divatról?
10. Magyarország

 • Magyarország társadalmi berendezkedése: választási rendszer, párt(ok), hatalmi ágak. Gazdasági kapcsolataink, exportképesség. Kapcsolataink és szerepünk Európában. Gazdaságunk fejlődése. Földrajzi helyzet és gazdaság: pl. az árvizek okai.
  • Melyek a legfontosabb, leghatékonyabban termelő gazdasági ágazatok?
  • Miért jelenthetnek problémát a magyar mezőgazdasági termékek az EU-ban?
  • Milyen lehetőségeik vannak a magyar munkavállalóknak az EU-ban?
 • A magyar nyelv eredete; a nyelvhasználat problémái, a durva, ill. szegényes beszéd okai.
  • Melyik nyelvre hasonlít a magyar és mennyire?
  • Hol beszélik a rokon nyelveket?
  • Mennyire hatékony az iskolai nyelvoktatás hazánkban?
 • A magyar történelem főbb eseményei és szereplői. Nagyszámú magyar kisebbség a szomszédos országokban: kettős identitás, ragaszkodás a magyar kultúrához. A kisebbségek jogai és helyzete Magyarországon. A legnagyobb kisebbség: a romák. Kulturális élet országunkban. A magyar kultúra a külföldiek szemében; közhelyek: csikós, gulyás, puszta, cigányzene stb. Bűnözés, közbiztonság.

A német felsőfokú ITK Origo nyelvvizsga értékelése

3. táblázat – A német felsőfokú ITK Origo nyelvvizsga értékelése
Szóbeli vizsga értékelése Elérhető pontszám
Kommunikativ érték 30 pont (10 pont az irányított beszélgetésre, 5 pont az önálló támakifejtésre, 5 pont a hallott magyar szöveg idegen nyelvű összefoglalására, 10 pont a szituációs szerepjátékra
Szókincs 20 pont (5 pont feladatonként)
Nyelvhelyesség 15 pont (globális pontszám az összes feladatra)
Beszédértés (gépi beszéd) 20 pont
Összesen 85 pont

A német felsőfokú ITK Origo nyelvvizsgán való megfelelés

A nyelvvizsga sikeres teljesítéséhez szükséges minimum 60%-os teljesítmény és készségenként minimum 40% teljesítményminimum elérése is szükséges.

Részletesen:

4. táblázat – Német felsőfokú ITK Origo nyelvvizsgán való megfelelés (60%)
Vizsga Típus Maximális pontszám 60%-os teljesítmény
Német felsőfokú (B1) “A” 85 pont (labor: 20 pont) 51 pont
“B” 100 pont 60 pont
“C” 185 pont 111 pont
5. táblázat – Német felsőfokú ITK Origo nyelvvizsgán való megfelelés (készségenkénti 40%, szóbeli vizsga)
Vizsga Vizsgarész Kompetencia Maximális pontszám Minimum teljesítmény (40%)
Német felsőfokú (B1) szóbeli Beszédkészség Kommunikatív érték 25 pont 20 pont
Szókincs 15 pont
Nyelvhelyesség 10 pont
Közvetítési készség Kommunikatív érték 5 pont 6 pont
Szókincs 5 pont
Nyelvhelyesség 5 pont
Beszédértés Beszédértés (gépi hang) 20 pont 8 pont
6. táblázat – Német felsőfokú ITK Origo nyelvvizsgán való megfelelés (készségenkénti 40%, írásbeli vizsga)
Vizsga Készség Maximális pontszám Minimum pontszám (40%)
Német felsőfokú (B1) írásbeli 50 ütem teszt 15 pont Nincs
Közvetítési készség 40 pont 16 pont
Íráskészség 20 pont 8 pont
Olvasási készség 25 pont 10 pont

A német felsőfokú ITK Origo nyelvvizsga díja

7. táblázat – Német felsőfokú ITK Origo nyelvvizsga díja
Vizsgaszint Szóbeli (“A”) vizsga díja Írásbeli (“B”) vizsga díja Kompex (“C”) vizsga díja
Német felsőfokú (B1) 13400 Ft 15500 Ft 28900 Ft

Mintafeladatok a német felsőfokú ITK Origo nyelvvizsgához

Feleletválasztós mintafeladat német felsőfokú ITK-Origo nyelvvizsgához (hivatalos oldal)

Magyar német fordítás mintafeladat német felsőfokú ITK-Origo nyelvvizsgához (hivatalos oldal)

Német magyar fordítás mintafeladat német felsőfokú ITK-Origo nyelvvizsgához (hivatalos oldal)

Irányított fogalmazás mintafeladat német felsőfokú ITK-Origo nyelvvizsgához (hivatalos oldal)

Szövegértés mintafeladat német felsőfokú ITK-Origo nyelvvizsgához (hivatalos oldal)

Ajánld a cikket ismerőseid számára!

Kapcsolódó cikkek:

Oszd meg véleményed!

Online német portál. Copyright ©2012-2013. All Rights Reserved.